INFORMACJA!

Od dnia 15.04.2020r. Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą czynny jest od godziny 7:30.

KOMUNIKAT!

W związku z pandemią COVID-19 świadczenia zdrowotne w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą odbywają się w siedzibie Zakładu oraz w formie teleporad.

Aby móc skorzystać z porady lekarskiej (teleporady) należy zadzwonić na jeden z poniższych numerów do Rejestracji Zakładu, aby się zarejestrować.
Lekarz oddzwoni do pacjenta w godzinach przyjęć.

Centrala:
34/360-61-32
34/360-61-33
34/360-61-34

Zapisy wizyt pierwszorazowych wew. 56

Rejestracja parter wew. 28 lub tel. kom. 500-373-247, 500-373-240:

Poradnia Alergologii dla dzieci i dorosłych
Poradnia Diabetologii dla dzieci i dorosłych
Poradnia Endokrynologii
Poradnia Hematologii
Poradnia Kardiologii dla dzieci i dorosłych
Poradnia Nefrologii
Poradnia Dermatologii dla dzieci i dorosłych
Poradnia Pulmonologii dla dzieci
Poradnia Okulistyki
Poradnia Laryngologii
Poradnia Audiologii dla dzieci i dorosłych

Rejestracja I piętro wew. 23:

Poradnia Neurologii dziecięcej
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych

Pacjenci, którzy umówią się na teleporadę proszeni są o dostępność telefoniczną w godzinach pracy poradni.

O nas

Początek działalności Zakładu notuje się od 1976 roku, gdy na bazie ówczesnej ”Polikliniki Dziecięcej” powstała Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka działająca w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Od 1997 roku Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka przechodzi pod Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Od 2.03.2001 rozpoczyna działalność jako samodzielna, publiczna jednostka pod nazwą Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matka, Dzieckiem i Młodzieżą. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży od 0 do 18 roku życia. Zakład jest jedyną wielospecjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży świadczącą usługi kompleksowo. W swojej strukturze posiada 23 poradnie specjalistyczne, pracownie i gabinety oraz laboratorium analityczno-bakteriologiczne. W większości są to jedyne poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i byłego województwa częstochowskiego. Zakład skupia specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako jedyny w powiecie częstochowskim posiada aparaturę i sprzęt do badań przesiewowych słuchu u noworodków i badań słuchu u niemowląt i dzieci - otoemisję kliniczną, tympanometrię, ABR.

Na świadczenia zdrowotne Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzajach:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Rehabilitacja Lecznicza
 • Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
Poradnie

  Poradnie

 • Alergologii dla dzieci
 • Diebetologii dla dzieci
 • Dermatologii dla dzieci
 • Endokrynologii dla dzieci
 • Gastroenterologii dla dzieci
 • Ginekologii Wieku Rozwojowego
 • Hematologii dla dzieci
 • Kardiologii dla dzieci
 • Logopedii
 • Nefrologii dla dzieci
 • Neurologii dla dzieci
 • Okulistyki dla dzieci
 • Laryngologii dla dzieci
 • Audiologii
 • Medycyny Sportowej
 • Preluksacji
 • Rehabilitacji dla dzieci
 • Ginekologii i Położnictwa
 • Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla dzieci
 • Zdrowia Psychicznego dla dzieci
 • Chirurgii dla dzieci
 • Pulmonologii dla dzieci
 • Neonatologii

  Gabinety

 • Fizykoterapii
 • Kinezyterapii
 • Masażu leczniczego
 • Pleoptyczno - Ortoptyczny
 • Psychologiczny
 • Pedagogiczny
 • Pracownie

 • RTG
 • USG
 • EEG
 • EKG
 • Spirometrii
 • Audiometrii
 • Antropometrii
 • Fizjoterapii

Laboratorium Analityczno - Bakteriologiczne

Telefon:
Centrala: 034 360 61 32 do 34 wew. 21

Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.00

Pobieranie materiału do badań analitycznych odbywa się: pon.- piątek godz. 7.30-10.00

Pobieranie materiału do badań bakteriologicznych odbywa się: pon.- czwartek godz. 7.30-10.00

Pobieranie badań w trybie cito: w godzinach pracy laboratorium.

Laboratorium wykonuje badania dla dzieci i dorosłych w zakresie:

 • Analityki ogólnej
 • Hematologii
 • Bakteriaologii
 • Chemii Klinicznej
 • Koagulologii
 • Immunochemii

Dla pacjentów nie objętych leczeniem w poradniach Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą badania wykonywane są na podstawie zawartych umów. W innych przypadkach odpłatnie w/g obowiązującego cennika.

Kontakt

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
ul. Sobieskiego 7a
42-200 Częstochowa

Telefony:

Centrala:
034 360 61 32
034 360 61 33
034 360 61 34

Rejestracja:
034 360 61 32 wew: 23, 28
034 360 61 33 wew: 23, 28
034 360 61 34 wew: 23, 28

Zapisy wizyt pierwszorazowych:
034 360 61 32 wew: 56
034 360 61 33 wew: 56
034 360 61 34 wew: 56

Sekretariat telefon / fax:
034 360 61 35

Informacje dla pacjentów

UWAGA

Od 01.10.2017 r.rejestracja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 - 20:00.

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się na podstawie skierowania:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarza specjalisty

Świadczenia zdrowotne udzielane są wg kolejności zgłoszenia się pacjenta w dniach i godzinach ich udzielenia przez Zakład. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń niezwłocznie, Zakład tworzy listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. ( Dz. U. Nr 200, poz. 1661) do ustalenia terminu wizyty pierwszorazowej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wymagane jest przedłożenie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego. Skierowanie nie jest wymagane do poradni: ginekologii, zdrowia psychicznego. Informacja o dniach i godzinach udzielenia świadczeń zdrowotnych znajduje się na tablicy ogłoszeń przy rejestracji oraz na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich.

KOMUNIKAT dla Pacjentów w sprawie skierowań do poradni specjalistycznych
Od 01.01.2015 r. Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1335).

KOMUNIKAT dla Pacjentów w sprawie obowiązku posiadania od dnia 01.01.2015r. skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa
Z dniem 01.01.2015 roku świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza okulistę lub lekarza dermatologa, mogą być udzielone na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku poz. 1335).

Cenniki:

Cenniki opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie na podstawie przepisów Ustawy o działalności leczniczej lub przepisów odrębnych

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Przetargi

Data publikacji: 16.07.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2020

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 06.07.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2020

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 30.06.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2020

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 26.06.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2020

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 25.06.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2020

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 22.06.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2020

Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 03.02.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.8.2020

Dostawy - Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Dostawa testów punktowych, różnych produktów farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, materiałów zużywalnych jednorazowych, materiałów medycznych zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych, rękawic diagnostycznych, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, testów i materiałów zużywalnych do sterylizacji, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu medycznego, części wymiennych do sprzętu medycznego, drobnego sprzętu z podziałem na 22 zadania.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 29.01.2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą przewiduje przeprowadzić w 2020 roku

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 24.01.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.8.2020

Dostawy - Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Dostawa testów punktowych, różnych produktów farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, materiałów zużywalnych jednorazowych, materiałów medycznych zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych, rękawic diagnostycznych, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, testów i materiałów zużywalnych do sterylizacji, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu medycznego, części wymiennych do sprzętu medycznego, drobnego sprzętu z podziałem na 22 zadania.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 20.01.2020r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.8.2020

Dostawy - Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Dostawa testów punktowych, różnych produktów farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, materiałów zużywalnych jednorazowych, materiałów medycznych zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych, rękawic diagnostycznych, drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, testów i materiałów zużywalnych do sterylizacji, środków dezynfekcyjnych, drobnego sprzętu medycznego, części wymiennych do sprzętu medycznego, drobnego sprzętu z podziałem na 22 zadania.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 25.11.2019r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.134.2019

Usługi - Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Zadanie nr 1: "Obsługa systemu alarmowego wraz z przyjazdami grup interwencyjnych oraz wykonanie usługi dozorów (asysta przy otwarciu i zamknięcia obiektu)"

Zadanie nr 2: "Usługa w zakresie obsługi portierni"

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 11.02.2019r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.23.2019

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zadanie nr 1: Szkolenie radzenia sobie ze stresem.

Zadanie nr 2: Szkolenie - nauka bezpiecznego zachowania i pracy z pacjentem szczególnie wymagającym - dziećmi.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 31.01.2019r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.2.2019

Dostawy - Postępowanie poniżej kwoty 30000€

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, materiałów zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu jednorazowego, środków dezynfekcyjnych, testów punktowych, drobnego sprzętu medycznego, cześci wymiennych do sprzętu medycznego, testów do sterylizacji.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 28.01.2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 27.11.2018r.

Numer sprawy ZDZ.262.3.2018

Przetarg nieograniczony - na "Zakup i dostawa USG"

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 11.10.2018r.

Numer sprawy ZDZ.262.1.100.2018

Dostawa wyposażenia gabinetów lekarskich, pracowni, rejestracji oraz administracji w ramach projektu: "Razem dla zdrowia - eliminacja ryzyk i poprawa ergonomii warunków pracy personelu Zakładu" z podziałem na 6 zadań.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 25.04.2018r.

Numer sprawy ZDZ.262.2.2018

Dostawa


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 10.04.2018r.

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkursy na świadczenia zdrowotne

Data publikacji: 22.07.2020r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza specjalisty w dziedzinie neonatologii i gastroenterologii

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii i specjalistę w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej lub specjalistę II stopnia w dziedzinie pediatrii.

1. Liczba godzin do wypracowania tygodniowo w Poradni Neonatologii - 12
Liczba punktów do wypracowania w Poradni Neonatologii od 3.08 - 31.12.2020: 7390

2. Liczba godzin do wypracowania tygodniowo w Poradni Gastroenterologii – 8
Liczba punktów do wypracowania w Poradni Gastroenterologii od 3.08 - 31.12.2020: 87500

Pozostałe warunki do negocjacji.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu: ul. Sobieskiego 7a 42-200 Częstochowa III p. pok.308 do dnia 29.07.2020 r.
Wszelkie informacje będą udzielane pod nr tel: 34 3606135

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 22.01.2020r.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 15.01.2020r.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 20.12.2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w poradniach dziecięcych:

 • endokrynologii
 • kardiologii dla dzieci i dorosłych
 • dermatologii dla dzieci i dorosłych
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i dorosłych
 • okulistyki

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 18.12.2019r.

Informacja dot. treści ogłoszenia i szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w poradniach dziecięcych


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 16.12.2019r.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w poradniach dziecięcych:

 • endokrynologii
 • kardiologii dla dzieci i dorosłych
 • dermatologii dla dzieci i dorosłych
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i dorosłych
 • okulistyki

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 03.01.2019r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań alergologicznych - testów IgE swoistych z krwi.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 07.06.2018r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na świadczenia medyczne w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 04.06.2018r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 21.12.2017r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w poradniach dziecięcych:

 • endokrynologii
 • kardiologii dla dzieci i dorosłych
 • dermatologii dla dzieci i dorosłych
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i dorosłych
 • okulistyki

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 14.12.2017r.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w poradniach dziecięcych:

 • endokrynologii
 • kardiologii dla dzieci i dorosłych
 • dermatologii dla dzieci i dorosłych
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci i dorosłych
 • okulistyki

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 08.11.2016r.

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania:

 • Laboratoryjnych badań diagnostycznych

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 04.11.2016r.


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 26.10.2016r.

Konkurs na udzielenie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania:

 • Laboratoryjnych badań diagnostycznych
 • Laboratoryjnych badań alergologicznych - testów IgE swoistych z krwi

Projekty unijneWzrost jakości udzielanych świadczeń medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez WZOZ w Częstochowie

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych tj. diagnozy i leczenia chorób w obszarze opieki nad matką i dzieckiem. Cel główny projektu zbieżny jest z celem działania 10.1. RPO WSL 2014 – 2020, który brzmi „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych”. Projekt obejmuje zakup urządzeń medycznych, sprzętu towarzyszącego wspomagającego funkcjonowanie AOS w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, zarządzanie projektem oraz czynności promocyjne. Obszarem oddziaływania projektu będzie subregion północny województwa śląskiego.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 5200 osób/rok;
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.
 • inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 500 000 zł.

Całkowita wartość projektu - 531 537,20 zł

Wnioskowane dofinansowanie - 451 806,62 zł


 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie realizuje projekt pn. „Razem dla zdrowia - eliminacja ryzyk i poprawa ergonomii warunków pracy personelu w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Przedmiotem projektu będzie poprawa warunków pracy personelu w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie. Na podstawie dokonanej analizy zdiagnozowano zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy i poprzez działania w projekcie założono poprawę ergonomii warunków pracy dla 82 osób - pracowników WZOZ, w tym 54 osób w wieku 50+. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację ryzyk w miejscu pracy obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń. Projekt zakłada opracowanie, możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy, rozwiązań organizacyjnych służących eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia i efektywniejsze zarządzanie personelem, z uwzględnieniem potrzeb osób dojrzałych.

Celem projektu jest w okresie jego realizacji, tj. od 01.06.2018 - 31.05.2019: eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 82 osób (73 K i 9M), w tym 54 w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+, z uwzględnieniem specyfiki WZOZ.

Montaż finansowy:
Wartość całkowita: 310 847,80 zł
Koszty kwalifikowane: 310 847,80 zł
Dofinansowanie: 273 546,06 zł tj. 88,00%

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 50
Wartość docelowa - M 4
Ogółem wartość docelowa 54

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ] --
Ogółem wartość bazowa 0
Ogółem wartość docelowa 82
Wartość bazowa - Kobiety 0 Wartość docelowa - Kobiety 73
Wartość bazowa - Mężczyźni 0 Wartość docelowa - Mężczyźni 9

Zakładane główne efekty planowanych działań w projekcie to:

 • Wysoki poziom jakości usług placówek ochrony zdrowia.
 • Wysoki standard infrastruktury zdrowotnej.
 • Ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
 • Podniesienie świadomości i aktywności na rzecz zdrowego stylu życia.
 • Dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców.
 • Aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, w tym osób starszych.
 • Wysoko wykwalifikowani pracownicy związani ze sferą ochrony zdrowia.
 • Dostępna i wysokiej jakości opieka paliatywna.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt: "Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą"

Beneficjent:
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej
nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
ul. Sobieskiego 7a
42-200 Częstochowa

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-050/12-00
Wartość projektu: 2.185.519,50 zł
Wartość dofinansowania: 1.857.691,57 zł

Projekt pn. "Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą" polega nauruchomieniu e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną. Na bazie takiego oprogramowania możliwe będzie przetwarzanie i przechowywanie w systemie informatycznym danych związanych z ruchem chorych a następnie wykorzystanie ich w innych systemach między innymi do stworzenia e-usług publicznych.

Projekt zakłada następujące zakresy robót i dostaw:

Dostawę oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczną wraz z systemem zdalnego dostępu pacjentów do informacji o leczeniu oraz oprogramowaniem do diagnostyki obrazowej - usługa obejmuje instalację i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzacje procesów medycznych oraz uruchomienie e-usług. Niezbędne jest również ucyfrowienie pracowni RTG, adaptację pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu - zakres adaptacji przewidujeuruchomienie systemu klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z wykrywaniempożaru, systemu kontroli dostępu oraz zasilania awaryjnego serwerowni, budowę infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych - obejmuje budowę sieci punktów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) w pomieszczeniach gdzie zostaną dostarczone jednostki komputerowe, dostawę i instalację sprzętu komputerowego - obejmuje dostawę 56 jednostek komputerowych, 8drukarek igłowych, 3 serwerów, macierzy dyskowej, 8 skanerów kodów kreskowych, 8 czytnikówkart elektronicznych, 37 drukarek laserowych, 2 laptopów, oprogramowanie systemowe kopiizapasowych i bazodanowe (dla zintegrowanego systemu zarządzania jednostka medyczną).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Obowiązek Informacyjny RODO